Nasza polityka równości

Zespół Travelshift składa się ze wspaniałych ludzi z całego świata, którzy dążą do udoskonalania doświadczeń związanych z podróżowaniem. Celebrujemy zróżnicowane i równe miejsce pracy, w którym każdy pracownik otrzymuje równe wynagrodzenie i warunki za tę samą lub równie wartościową pracę, niezależnie od płci, orientacji seksualnej lub pochodzenia etnicznego.

Travelshift podejmuje systematyczne kroki, aby to zapewnić:

  • Wdrożenie, udokumentowanie i utrzymanie systemu równego wynagradzania w oparciu o wymagania standardu równego wynagradzania (IST 85:2012) oraz uzyskanie certyfikatu równego wynagradzania zgodnie z ustawą o równym statusie i równych prawach bez względu na płeć nr. 150/2020.

  • Reagowanie w przypadku niespełnienia wymagań, takich jak niewyjaśnione różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, poprzez monitorowanie i ciągłe udoskonalenia.

  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad, układów zbiorowych i ocen pracy oraz potwierdzanie ich zgodności co roku.

  • Przejrzystość poprzez wprowadzenie Polityki Równości dla wszystkich członków zespołu i zapewnienie, że jest ona publicznie dostępna na zewnętrznej stronie internetowej Travelshift.

  • Wspieranie środowiska ciągłego doskonalenia i integracji w miejscu pracy.

Regularnie mierzymy nasze dotychczasowe sukcesy i podejmujemy działania w celu skorygowania wszelkich odchyleń od wdrożonej polityki, które mogą się pojawić.

Dyrektor ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za wdrażanie polityki równości w całej firmie.

Polityka równości została zatwierdzona podczas przeglądu przez kierownictwo wykonawcze w dniu 8 grudnia 2022 r.