Vår jämställdhetspolicy

I Travelshift-teamet jobbar ambitiösa och duktiga medarbetare från hela världen som strävar efter att förbättra kundernas reseupplevelse. Vårt mål är en jämställd arbetsplats med mångfald i fokus, där varje anställd får lika lön och villkor för samma eller lika värdefullt arbete, oavsett kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Travelshift vidtar systematiska åtgärder för att säkerställa detta genom att:

 • Implementera, dokumentera och upprätthålla ett system för lika lön baserat på kraven i standarden för lika lön (IST 85:2012) och erhålla certifiering för lika lön i enlighet med lagen om lika status och lika rättigheter oavsett kön nr. 150/2020.

 • Om kraven inte uppfylls, till exempel om det finns en omotiverad löneskillnad mellan könen, agerar vi genom att granska oegentligheterna och genomföra kontinuerliga förbättringar.

  • Följa lagar, regler, kollektivavtal och göra uppföljningar för att se till att riktlinjerna följs varje år.

  • Vara mer transparent med jämställdhetspolicyn för alla medarbetare och se till att den är tillgänglig för allmänheten på Travelshifts externa webbplats.

  • Främja en miljö som genomsyras av löpande förbättringar och delaktighet på arbetsplatsen.

  Vi utvärderar jämställdhetsarbetet regelbundet och vidtar åtgärder för att korrigera eventuella avvikelser från policyn.

  Personalchefen ansvarar för att jämställdhetspolicyn implementeras i hela företaget.

 • Jämställdhetspolicyn godkändes i samband med en genomgång av koncernledningen den [8 december 2022].