นโยบายความเท่าเทียมกันของเรา

ทีมงาน Travelshift ประกอบด้วยบุคลากรชั้นยอดจากทั่วทุกมุมโลกที่พยายามปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางของคุณ เราให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับค่าจ้างและเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกันหรือมีคุณค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ รสนิยมทางเพศ หรือชาติกำเนิด

Travelshift ดำเนินด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบเพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้โดย:

  • ดำเนินการ จัดทำเอกสาร และรักษาระบบการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกัน (IST 85:2012) และการได้รับการรับรองการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยสถานะที่เท่าเทียมกันและสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ หมายเลข 150/2020.

  • ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลอันสมควร

  • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อตกลงร่วม และการประเมินผลงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามประจำปี

  • มีความโปร่งใสด้วยการแนะนำนโยบายความเท่าเทียมกันแก่สมาชิกในทีมทุกคน และรับรองว่าคนภายนอกจะสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้บนเว็บไซต์ของ Travelshift

  • ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงาน

เราประเมินความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีแนวโน้มเบี่ยงเบนจากนโยบายที่กำหนด

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายความเท่าเทียมไปปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

นโยบายความเท่าเทียมกันได้รับการอนุมัติหลังจากทบทวนโดยฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ [8 ธันวาคม 2565]